ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN ZONNEKEUS B.V.

 

Inleiding

ZONNEKEUS B.V.  en haar deelnemingen drijven een onderneming op het gebied van de verkoop, installatie en onderhoud van zonnepanelen en de daarmee gerelateerde producten en onderdelen die samen de opwekking van zonnestroom mogelijk maken, zoals montage- en installatiematerialen en omvormers.

 

Artikel 1    Algemene Voorwaarden

1.1  De hierna volgende bepalingen gelden als de algemene voorwaarden van ZONNEKEUS B.V. en haar deelnemingen (de ‘Algemene Voorwaarden’). Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, leveringen door en overeenkomsten tussen enerzijds ZONNEKEUS B.V. of een van haar deelnemingen (hierna gezamenlijk en ieder voor zich aan te duiden als ‘ZONNEKEUS’) en anderzijds de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (de ‘Consument’) (de ‘Overeenkomst’), voor zover door ZONNEKEUS en de Consument (de ‘Partijen’) niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.

1.2  ZONNEKEUS heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. ZONNEKEUS zal daarbij de redelijke belangen van de Consument in acht nemen. Wijzigingen worden 1 (één) maand na bekendmaking van kracht.

1.4  Onder ‘Producten’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de producten en aanverwante producten zoals deze geleverd zullen worden door ZONNEKEUS aan de Consument waaronder mede begrepen producten voor het opwekken en het eventueel opslaan van zonne-energie. Onder ‘Services’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: advies, sales en after-sales support, montage, installatie of reparatie van de Producten dan wel producten geleverd door derden aan de Consument.

1.5  De Consument staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ZONNEKEUS opgegeven informatie, documentatie, maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop ZONNEKEUS haar aanbieding baseert.

Artikel 2    Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1  Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van ZONNEKEUS zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag van de Consument verstrekte gegevens

2.2  De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod van ZONNEKEUS en het voldoen aan eventueel door ZONNEKEUS gestelde voorwaarden. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ZONNEKEUS langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.3  ZONNEKEUS kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien ZONNEKEUS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren, een bestelling te annuleren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.4  Indien sprake is van een Overeenkomst met betrekking tot de koop van Producten die is gesloten op afstand of buiten de verkoopruimte (artikel 6:230m ev. BW), kan – tenzij het Product reeds is geïnstalleerd bij de Consument – de Consument de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken na de dag waarop de Consument het Product heeft ontvangen. De Consument kan de Overeenkomst in de navolgende gevallen niet ontbinden als dit door ZONNEKEUS tijdig voor het sluiten van d overeenkomst duidelijk is vermeld: (i) indien de Producten volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd, niet gefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn, en (ii) indien het Producten betreffen die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere producten.

2.5  Indien sprake is van een Overeenkomst met betrekking tot Services die is gesloten op afstand of buiten de verkoopruimte (artikel 6:230m ev. BW), kan de Consument de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden (herroepen) tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. ZONNEKEUS kan niet gehouden worden de Overeenkomst uit te voeren gedurende voornoemde termijn waarbinnen de Overeenkomst kan worden ontbonden. De Consument kan de Overeenkomst niet ontbinden indien de Services volledig zijn uitgevoerd en aan de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument en de Consument daarbij heeft verklaard afstand van zijn recht te zullen doen de Overeenkomst te ontbinden.

2.6  Indien de Consument de Overeenkomst wenst te ontbinden (herroepen) binnen de in artikel 2.4 of artikel 2.5 vermelde termijn van 14 dagen dan kan hij dit binnen die termijn melden door middel van het modelformulier dat als Bijlage I bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd.

2.7  Indien de Consument de Overeenkomst ontbindt (herroept) als bedoeld in artikel 2.4, komen de kosten van terugzending van de Producten aan ZONNEKEUS voor rekening van de Consument. Indien ZONNEKEUS de Producten zelf terughaalt, is ZONNEKEUS gerechtigd deze kosten in rekening te brengen aan de Consument.

2.7  Een aanvulling op of wijziging van een tot stand gekomen Overeenkomst is eerst van kracht nadat ZONNEKEUS deze aanvulling of wijziging heeft bevestigd.

2.8  De door ZONNEKEUS vermeldde termijnen betreffen geen fatale termijnen. Indien ZONNEKEUS de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn kan uitvoeren zal zij de Consument daarvan op de hoogte brengen en aangeven op welke termijn ze denkt de Overeenkomst te zullen uitvoeren. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding.

2.9  Alle opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten en/of Services worden met zorg gedaan, doch ZONNEKEUS garandeert niet, dat zich ter zake geen (kleine) afwijkingen kunnen voordoen. Door ZONNEKEUS of door de leveranciers van ZONNEKEUS verstrekte catalogi, tekeningen, foto’s, internetafbeeldingen of andere afbeeldingen en/of omschrijvingen dienen slechts ter algemene informatie en verplichten ZONNEKEUS niet tot levering overeenkomstig de daarop voorkomende maten, gewichten of technische details.

2.10 Indien ZONNEKEUS niet in staat is om een Product te leveren van een bepaald merk of producent zoals in de Overeenkomst vermeld, is ZONNEKEUS gerechtigd om een Product van gelijke kwaliteit van een ander merk of producent te leveren.

Artikel 3    Prijzen

3.1  De genoemde prijzen van Producten en Services luiden in euro’s en zijn inclusief BTW. ZONNEKEUS is steeds gerechtigd bijkomende kosten in rekening te brengen bij de Consument, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk hebben uitgesloten. De kosten van transport naar het door de Consument opgegeven adres komen voor rekening van ZONNEKEUS tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2  Na totstandkoming van een Overeenkomst is ZONNEKEUS gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op douanetarieven, belastingen, wijzigingen in de monetaire verhoudingen en andere gevallen van wettelijke wijzigingen die prijsverhogend werken.

3.4  Facturering van gewerkte uren zal plaatsvinden op basis van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de bij ZONNEKEUS geldende tarieven, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3.5  Indien ZONNEKEUS meerwerk dient te verrichten, waaronder verstaan wordt alle wijzigingen/aanvullingen op de Overeenkomst tussen Partijen, waardoor meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken dan overeengekomen is tussen Partijen, dan zal ZONNEKEUS dit meerwerk afzonderlijk factureren.

Artikel 4    Levering en risico

4.1  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering door ZONNEKEUS op de door de Consument aangegeven locatie. Het risico van de Producten komt voor rekening van de Consument vanaf het moment van aflevering van de Producten.

4.3  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt in geval van een levering op afroep dat alle bestelde Producten uiterlijk 6 (zes) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst moeten zijn afgeroepen door de Consument, bij gebreke waarvan ZONNEKEUS gerechtigd is de nog niet afgeroepen Producten ineens aan de Consument te leveren dan wel de kosten van de opslag aan de Consument door te belasten.

4.4  ZONNEKEUS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bestellingen van de Consument in gedeelten te leveren.

4.5  De Consument is verplicht om ZONNEKEUS in staat te stellen op de overeengekomen dag van levering de bestelde Producten te leveren. Bij niet-nakoming van deze verplichting houdt ZONNEKEUS de bestelde Producten ten hoogste gedurende 1 (één) maand in het magazijn van ZONNEKEUS of elders. Hiervoor is de Consument aan ZONNEKEUS voor iedere dag of gedeelte van een dag een bedrag aan opslagkosten verschuldigd van 1% (één procent) van het factuurbedrag. Na verloop van de in de vorige zin genoemde termijn heeft ZONNEKEUS het recht de bestelde Producten aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor geleden schade met de Consument te verrekenen.

Artikel 5    Betaling

5.1  Betaling door de Consument dient te geschieden binnen de door Partijen overeengekomen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 3 (drie) dagen na factuurdatum.

5.2  Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3  De Consument heeft niet het recht om de betaling op te schorten.

5.4  Betalingen door de Consument strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Consument dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.5  Indien de Consument niet binnen de termijn, zoals vermeld in artikel 5.1 betaalt, verkeert zij van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen, die ZONNEKEUS op de Consument heeft, onmiddellijk opeisbaar en is de Consument – zonder nadere, voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning – de wettelijke rente conform art. 6:119 BW verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de Consument.

5.6  Indien de Consument met de betaling jegens ZONNEKEUS in gebreke is, heeft ZONNEKEUS het recht de verdere uitvoering van alle tussen Partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl bij verdere opdrachten of leveringen contante betaling vooraf kan worden geëist door ZONNEKEUS.

5.7  Betaling door de Consument dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

Artikel 6    Reclame

6.1  De Consument controleert onmiddellijk na ontvangst of de geleverde Producten in goede staat verkeren en/of voldaan is aan de Overeenkomst. Op verzoek van ZONNEKEUS zal de Consument na installatie van het Product een document van oplevering ondertekenen.

6.2  De Consument reclameert na ontvangst terstond omtrent onmiddellijk kenbare feitelijkheden, die niet juist zijn of onjuistheden op de afleveringsbonnen en dergelijke. Indien niet terstond na ontvangst of oplevering schriftelijk onder vermelding van het factuur- en pakbonnummer wordt gereclameerd, zijn deze feitelijkheden als juist erkend.

6.3  Reclames betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na levering daarvan te geschieden, welke bij overschrijding van die termijn elke aanspraak tegen ZONNEKEUS ter zake van die gebreken vervalt. Bij ontvangst van de geleverde Producten wordt door de Consument voor ontvangst en akkoord getekend.

6.4  Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van de Consument ten aanzien van die en andere aflevering(en) niet op, noch geeft zulks de Consument recht op verrekening.

6.5  Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zal ZONNEKEUS de (onderdelen van de) Producten waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de Consument vergoeden, zulks ter keuze van ZONNEKEUS. In geval van vervanging worden de door ZONNEKEUS vervangen (onderdelen van) Producten eigendom van ZONNEKEUS.

6.6  Voor verdere (schade)vergoeding en de vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade alsmede een eventueel verlies in opbrengst van energie, is ZONNEKEUS niet aansprakelijk en op grond daarvan is ZONNEKEUS niet gehouden tot enige vergoeding in dit verband.

Artikel 7    Retournering

7.1  Onverminderd de rechten van de Consument als bedoeld in artikel 2, mogen de door ZONNEKEUS geleverde en door de Consument in ontvangst genomen Producten uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van ZONNEKEUS en onder de door ZONNEKEUS te stellen voorwaarden aan ZONNEKEUS worden geretourneerd.

7.2  ZONNEKEUS heeft het recht de Producten die ter beoordeling of ter reparatie aan haar zijn toegezonden en die na verloop van 3 (drie) maanden na het beoordelingscommentaar dan wel de reparatie niet door de Consument zijn teruggenomen aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor verrichte werkzaamheden met de Consument te verrekenen.

7.3  De kosten van retournering van de door ZONNEKEUS aan de Consument geleverde Producten, komen ten laste van de Consument, met uitzondering van retournering van Producten, waarvan is komen vast te staan dat zij een tekortkoming bezitten als in artikel 6 en artikel 9 van de Algemene Voorwaarden bedoeld, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van ZONNEKEUS komen.

Artikel 8    Eigendomsvoorbehoud

8.1  ZONNEKEUS behoudt zich het eigendomsrecht voor van de aan de Consument geleverde Producten, totdat haar vorderingen op de Consument ter zake de betaling van die Producten zijn voldaan.

8.2  De Consument is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de Producten te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden.

8.3  De Consument is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ZONNEKEUS te bewaren.

8.4  Indien de Consument uit de geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die ZONNEKEUS voor zichzelf doet vormen en houdt de Consument deze voor ZONNEKEUS, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

8.5  De Consument verplicht zich hierbij tegenover ZONNEKEUS om de Producten tegen de risico´s van tenietgaan en beschadiging, in welke vorm dan ook, te verzekeren en tot en met het moment van betaling verzekerd te houden.

Artikel 9    Garantie

9.1  Indien ZONNEKEUS de Producten niet zelf heeft geproduceerd, verstrekt ZONNEKEUS enkel een garantie aan de Consument indien en voor zover zij op de betreffende Producten garantie heeft verkregen van haar toeleveranciers (fabrieksgarantie). Indien ZONNEKEUS de Producten zelf heeft vervaardigd, versterkt zij – tenzij expliciet anders overeengekomen – een garantie voor de duur van 5 (vijf) jaar.

9.2  De garantie vervalt indien de Consument reparaties of wijzigingen aan de geleverde Producten verricht of doet verrichten.

9.3  De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door:

– ondeskundige behandeling;

– ondeskundige toepassing;

– het nalaten van deugdelijk onderhoud (onderhoud vindt 1 (één) keer per 2 (twee) jaar plaats)
– het gebruik van de geleverde Producten voor doeleinden die buiten het normale gebruik van die Producten vallen.

9.4  ZONNEKEUS biedt 10 (tien) jaar installatie garantie. Tevens biedt ZONNEKEUS installatie garantie voor eventuele lekkages die kunnen ontstaan door verkeerde installatie van onbelaste daksystemen. De afvoeren van het dak moeten ten alle tijden vrij gehouden worden, zodat er voldoende mogelijkheid is tot afvoeren van regenwater.

Artikel 10  Aansprakelijkheid

10.1 ZONNEKEUS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade van de Consument of derden (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van zaken of winst en verlies in opbrengst van energie), geleden en ontstaan door het gebruik van de Producten en/of Services, behoudens opzet of grove nalatigheid van ZONNEKEUS.

10.2 Mocht ZONNEKEUS evenwel aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van ZONNEKEUS gelimiteerd tot het bedrag dat de verzekeraar van ZONNEKEUS in het betreffende geval uitkeert. In het geval dat die verzekeraar niet tot uitkering van enig bedrag overgaat, dan zal de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid gelimiteerd zijn tot de factuurwaarde zoals vermeld in de Overeenkomst.

10.3 ZONNEKEUS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken in producten die ZONNEKEUS afneemt bij derden en welke ZONNEKEUS vervolgens levert aan de Consument. Enkel in het geval en voor zover ZONNEKEUS in staat is dergelijke schade te verhalen op die derde partij, zal zij de Consument al dan niet gedeeltelijk tegemoet kunnen komen met betrekking tot dergelijke schade.

10.4 ZONNEKEUS is niet aansprakelijk voor informatie verschaft door derde partijen zoals, maar niet beperkt tot, wederverkopers, retailers en/of een andere derde partij die de Producten wederverkoopt of distribueert.

10.5 In het geval dat de Consument een vordering met betrekking tot dit artikel 10 meent te hebben, zal de Consument dit zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 1 (één) maand nadat de Consument kennis heeft genomen van het feit dat naar zijn mening leidt tot aansprakelijkheid van ZONNEKEUS, schriftelijk kenbaar maken aan ZONNEKEUS, bij gebreke waarvan de Consument haar recht om de vordering in te dienen, zal hebben verwerkt.

Artikel 11  Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ZONNEKEUS onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkades, oproer/rellen, terrorisme, ongevallen, brand, bovenmatig ziekteverzuim, stagnatie, uitval van de softwarepakketten of andere technische storingen bij ZONNEKEUS, haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport, vertraagde levering van bestelde materialen of onderdelen, maatregelen van overheidsinstanties en het intrekken van 1 (één) of meer van overheidswege te verkrijgen vergunningen.

11.2 Ingeval van overmacht zoals bedoeld in dit artikel 11, is ZONNEKEUS naar haar keuze gerechtigd hetzij de levertijd met de duur van de overmachtsituatie te verlengen, hetzij de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ZONNEKEUS gehouden is tot enige schadevergoeding. Indien de Consument ZONNEKEUS daartoe schriftelijk aanmaant, is ZONNEKEUS gehouden zich binnen 15 (vijftien) dagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

Artikel 12  Beëindiging

12.1 De Overeenkomst is zonder ingebrekestelling tussentijds onmiddellijk te ontbinden door ZONNEKEUS, zonder dat hiervoor enige rechterlijke tussenkomst of rechterlijke ontbinding is vereist, wanneer één van de volgende gebeurtenissen intreedt:

  1. zodra de Consument failliet is verklaard, ten aanzien van hem surseance van betaling is aangevraagd, of hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is of hij een akkoord met zijn schuldeisers heeft voorgesteld of getroffen;
  2. overmacht zoals bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden;

12.2 Bij het einde van de Overeenkomst worden alle vorderingen van ZONNEKEUS op de Consument onmiddellijk opeisbaar.

12.3 In het geval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 12.1 van deze Algemene Voorwaarden zullen bedragen die ZONNEKEUS heeft gefactureerd voorafgaand aan de ontbinding in verband met al geleverde prestaties in de uitvoering van de Overeenkomst geheel blijven bestaan en worden deze bij ontbinding onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13  Vrijwaring

13.1 De Consument vrijwaart ZONNEKEUS, haar personeel, dan wel door of vanwege haar te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemde geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdend met aan de Consument geleverde Producten en/of verleende Services.

Artikel 14  Cessie

14.1 Het is de Consument niet toegestaan rechten of vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden.

Artikel 15  Conversiebepaling

15.1 Indien één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dan wel van de Overeenkomst tussen Partijen nietig is, wordt zij geacht te zijn vervangen door een beding dat de strekking van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

Artikel 16  Forumkeuze              

16.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst tussen Partijen mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE MARKT ZONNEKEUS B.V.

 

Inleiding

ZONNEKEUS B.V. en haar deelnemingen drijven een onderneming op het gebied van de verkoop, installatie en onderhoud van zonnepanelen en de daarmee gerelateerde producten en onderdelen die samen de opwekking van zonnestroom mogelijk maken, zoals montage- en installatiematerialen en omvormers.

 

Artikel 1    Algemene Voorwaarden

  • De hierna volgende bepalingen gelden als de algemene voorwaarden van ZONNEKEUS B.V. en haar deelnemingen (de ‘Algemene Voorwaarden’). Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, leveringen door en overeenkomsten tussen enerzijds ZONNEKEUS B.V. of een van haar deelnemingen (hierna gezamenlijk en ieder voor zich aan te duiden als ‘ZONNEKEUS’) en anderzijds de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (de ‘Koper’) (de ‘Overeenkomst’), voor zover door ZONNEKEUS en de Koper (de ‘Partijen’) niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.
  • De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden, die door de Koper worden gebruikt of waarnaar door de Koper op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wijst ZONNEKEUS uitdrukkelijk van de hand.

1.3  ZONNEKEUS heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. ZONNEKEUS zal daarbij de redelijke belangen van de Koper in acht nemen. Wijzigingen worden 1 (één) maand na bekendmaking van kracht.

1.4  Onder ‘Producten’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de producten en aanverwante producten zoals deze geleverd zullen worden door ZONNEKEUS aan de Koper waaronder mede begrepen producten voor het opwekken en het eventueel opslaan van zonne-energie. Onder ‘Services’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: advies, sales en after-sales support, montage, installatie of reparatie van de Producten dan wel producten geleverd door derden aan de Koper.

1.5  De Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ZONNEKEUS opgegeven informatie, documentatie, maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop ZONNEKEUS haar aanbieding baseert.

Artikel 2    Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1  Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van ZONNEKEUS zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag van de Koper verstrekte gegevens

2.2  De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod van ZONNEKEUS en het voldoen aan eventueel door ZONNEKEUS gestelde voorwaarden. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ZONNEKEUS langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.3  ZONNEKEUS kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ZONNEKEUS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren, een bestelling te annuleren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.4  Een aanvulling op of wijziging van een tot stand gekomen Overeenkomst is eerst van kracht nadat ZONNEKEUS deze aanvulling of wijziging heeft bevestigd.

2.5  De door ZONNEKEUS vermeldde termijnen betreffen geen fatale termijnen. Indien ZONNEKEUS de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn kan uitvoeren zal zij de Koper daarvan op de hoogte brengen en aangeven op welke termijn ze denkt de Overeenkomst te zullen uitvoeren. Overschrijding van een termijn geeft de Koper geen recht op ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding.

2.6  Alle opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten en/of Services worden met zorg gedaan, doch ZONNEKEUS garandeert niet, dat zich ter zake geen (kleine) afwijkingen kunnen voordoen. Door ZONNEKEUS of door de leveranciers van ZONNEKEUS verstrekte catalogi, tekeningen, foto’s, internetafbeeldingen of andere afbeeldingen en/of omschrijvingen dienen slechts ter algemene informatie en verplichten ZONNEKEUS niet tot levering overeenkomstig de daarop voorkomende maten, gewichten of technische details.

2.7  Indien ZONNEKEUS niet in staat is om een Product te leveren van een bepaald merk of producent zoals in de Overeenkomst vermeld, is ZONNEKEUS gerechtigd om een Product van gelijke kwaliteit van een ander merk of producent te leveren.

Artikel 3    Prijzen

3.1  De genoemde prijzen van Producten en Services luiden in euro’s en zijn exclusief BTW. ZONNEKEUS is steeds gerechtigd bijkomende kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk hebben uitgesloten. De kosten van transport naar het door de Koper opgegeven adres komen voor rekening van ZONNEKEUS tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2  Na totstandkoming van een Overeenkomst is ZONNEKEUS gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van onder meer, maar niet beperkt tot tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op douanetarieven, belastingen, wijzigingen in de monetaire verhoudingen en andere gevallen van wettelijke wijzigingen die prijsverhogend werken.

3.3  Na totstandkoming van een Overeenkomst is ZONNEKEUS gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, goederen- en/of grondstofprijzen, lonen of sociale lasten en door haar (toe)leverancier(s) toegepaste tussentijdse verhogingen en wijzigingen die prijsverhogend werken. De Koper heeft alsdan het recht de Overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen 5 (vijf) dagen, nadat ZONNEKEUS de Koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld. De Koper heeft in zulk voorkomend geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

3.5  Facturering van gewerkte uren zal plaatsvinden op basis van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de bij ZONNEKEUS geldende tarieven, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3.6  Indien ZONNEKEUS meerwerk dient te verrichten, waaronder verstaan wordt alle wijzigingen/aanvullingen op de Overeenkomst tussen Partijen, waardoor meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken dan overeengekomen is tussen Partijen, dan zal ZONNEKEUS dit meerwerk afzonderlijk factureren.

Artikel 4    Levering en risico

4.1  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering door ZONNEKEUS op de door de Koper aangegeven locatie. Het risico van de Producten komt voor rekening van de Koper vanaf het moment van aflevering van de Producten.

4.2  Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen Partijen overeenkomen dat de Koper of een derde partij voor het transport zorgt. Het risico en de kosten van het transport rusten in dat geval op de Koper.

4.3  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt in geval van een levering op afroep dat alle bestelde Producten uiterlijk 6 (zes) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst moeten zijn afgeroepen door de Koper, bij gebreke waarvan ZONNEKEUS gerechtigd is de nog niet afgeroepen Producten ineens aan de Koper te leveren dan wel de kosten van de opslag aan de Koper door te belasten.

4.4  ZONNEKEUS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bestellingen van de Koper in gedeelten te leveren.

4.5  De Koper is verplicht om ZONNEKEUS in staat te stellen op de overeengekomen dag van levering de bestelde Producten te leveren. Bij niet-nakoming van deze verplichting houdt ZONNEKEUS de bestelde Producten ten hoogste gedurende 1 (één) maand in het magazijn van ZONNEKEUS of elders. Hiervoor is de Koper aan ZONNEKEUS voor iedere dag of gedeelte van een dag een bedrag aan opslagkosten verschuldigd van 1% (één procent) van het factuurbedrag. Na verloop van de in de vorige zin genoemde termijn heeft ZONNEKEUS het recht de bestelde Producten aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor geleden schade met de Koper te verrekenen.

Artikel 5    Betaling

5.1  Betaling door de Koper dient te geschieden binnen de door Partijen overeengekomen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen na factuurdatum.

5.2  Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3  Koper heeft niet het recht om de betaling op te schorten.

5.4  Betalingen door de Koper strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.5  Indien de Koper niet binnen de termijn, zoals vermeld in artikel 5.1 betaalt, verkeert zij van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen, die ZONNEKEUS op de Koper heeft, onmiddellijk opeisbaar en is de Koper – zonder nadere, voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning – de wettelijke handelsrente conform art. 6:119a BW verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de Koper.

5.6  Indien de Koper met de betaling jegens ZONNEKEUS in gebreke is, heeft ZONNEKEUS het recht de verdere uitvoering van alle tussen Partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl bij verdere opdrachten of leveringen contante betaling vooraf kan worden geëist door ZONNEKEUS.

5.7  Betaling door de Koper dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

Artikel 6    Reclame

6.1  De Koper controleert onmiddellijk na ontvangst of de geleverde Producten in goede staat verkeren en/of voldaan is aan de Overeenkomst. Op verzoek van ZONNEKEUS zal de Koper na installatie van het Product een document van oplevering ondertekenen.

6.2  De Koper reclameert na ontvangst terstond omtrent onmiddellijk kenbare feitelijkheden, die niet juist zijn of onjuistheden op de afleveringsbonnen en dergelijke. Indien niet terstond na ontvangst of oplevering schriftelijk onder vermelding van het factuur- en pakbonnummer wordt gereclameerd, zijn deze feitelijkheden als juist erkend.

6.3  Reclames betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na levering daarvan te geschieden, welke bij overschrijding van die termijn elke aanspraak tegen ZONNEKEUS ter zake van die gebreken vervalt. Bij ontvangst van de geleverde Producten wordt door de Koper voor ontvangst en akkoord getekend.

6.4  Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van de Koper ten aanzien van die en andere aflevering(en) niet op, noch geeft zulks de Koper recht op verrekening.

6.5  Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zal ZONNEKEUS de (onderdelen van de) Producten waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de Koper vergoeden, zulks ter keuze van ZONNEKEUS. In geval van vervanging worden de door ZONNEKEUS vervangen (onderdelen van) Producten eigendom van ZONNEKEUS.

6.6  Voor verdere (schade)vergoeding en de vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade alsmede een eventueel verlies in opbrengst van energie, is ZONNEKEUS niet aansprakelijk en op grond daarvan is ZONNEKEUS niet gehouden tot enige vergoeding in dit verband.

Artikel 7    Retournering

7.1  Door ZONNEKEUS geleverde en door de Koper in ontvangst genomen Producten mogen uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van ZONNEKEUS en onder de door ZONNEKEUS te stellen voorwaarden aan ZONNEKEUS worden geretourneerd.

7.2  ZONNEKEUS heeft het recht de Producten die ter beoordeling of ter reparatie aan haar zijn toegezonden en die na verloop van 3 (drie) maanden na het beoordelingscommentaar dan wel de reparatie niet door de Koper zijn teruggenomen aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor verrichte werkzaamheden met de Koper te verrekenen.

7.3  De kosten van retournering van de door ZONNEKEUS aan de Koper geleverde Producten, komen ten laste van de Koper, met uitzondering van retournering van Producten, waarvan is komen vast te staan dat zij een tekortkoming bezitten als in artikel 6 en artikel 9 van de Algemene Voorwaarden bedoeld, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van ZONNEKEUS komen.

Artikel 8    Eigendomsvoorbehoud

8.1  ZONNEKEUS behoudt zich het eigendomsrecht voor van de aan de Koper geleverde Producten, totdat haar vorderingen op de Koper ter zake de betaling van die Producten zijn voldaan.

8.2  De Koper is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de Producten te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden.

8.3  De Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ZONNEKEUS te bewaren.

8.4  Indien de Koper uit de geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die ZONNEKEUS voor zichzelf doet vormen en houdt de Koper deze voor ZONNEKEUS, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

8.5  De Koper verplicht zich hierbij tegenover ZONNEKEUS om de Producten tegen de risico’s van tenietgaan en beschadiging, in welke vorm dan ook, te verzekeren en tot en met het moment van betaling verzekerd te houden.

Artikel 9    Garantie

9.1  Indien ZONNEKEUS de Producten niet zelf heeft geproduceerd, verstrekt ZONNEKEUS enkel een garantie aan de Koper indien en voor zover zij op de betreffende Producten garantie heeft verkregen van haar toeleveranciers (fabrieksgarantie). Indien ZONNEKEUS de Producten zelf heeft vervaardigd, versterkt zij – tenzij expliciet anders overeengekomen – een garantie voor de duur van (2) twee jaar.

9.2  De garantie vervalt indien de Koper reparaties of wijzigingen aan de geleverde Producten verricht of doet verrichten.

9.3  De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door:

– ondeskundige behandeling;

– ondeskundige toepassing;

– het nalaten van deugdelijk onderhoud;
– het gebruik van de geleverde Producten voor doeleinden die buiten het normale gebruik van die Producten vallen.

Artikel 10  Aansprakelijkheid

10.1 ZONNEKEUS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade van de Koper of derden (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van zaken of winst en verlies in opbrengst van energie), geleden en ontstaan door het gebruik van de Producten en/of Services, behoudens opzet of grove nalatigheid van ZONNEKEUS.

10.2 Mocht ZONNEKEUS evenwel aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van ZONNEKEUS gelimiteerd tot het bedrag dat de verzekeraar van ZONNEKEUS in het betreffende geval uitkeert. In het geval dat die verzekeraar niet tot uitkering van enig bedrag overgaat, dan zal de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid gelimiteerd zijn tot de factuurwaarde zoals vermeld in de Overeenkomst.

10.3 ZONNEKEUS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken in producten die ZONNEKEUS afneemt bij derden en welke ZONNEKEUS vervolgens levert aan de Koper. Enkel in het geval en voor zover ZONNEKEUS in staat is dergelijke schade te verhalen op die derde partij, zal zij de Koper al dan niet gedeeltelijk tegemoet kunnen komen met betrekking tot dergelijke schade.

10.4 ZONNEKEUS is niet aansprakelijk voor informatie verschaft door derde partijen zoals, maar niet beperkt tot, wederverkopers, retailers en/of een andere derde partij die de Producten wederverkoopt of distribueert.

10.5 In het geval dat de Koper een vordering met betrekking tot dit artikel 10 meent te hebben, zal de Koper dit zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 1 (één) maand nadat de Koper kennis heeft genomen van het feit dat naar zijn mening leidt tot aansprakelijkheid van ZONNEKEUS, schriftelijk kenbaar maken aan ZONNEKEUS, bij gebreke waarvan de Koper haar recht om de vordering in te dienen, zal hebben verwerkt.

Artikel 11  Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ZONNEKEUS onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkades, oproer/rellen, terrorisme, ongevallen, brand, bovenmatig ziekteverzuim, stagnatie, uitval van de website of andere technische storingen bij ZONNEKEUS, haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport, vertraagde levering van bestelde materialen of onderdelen, maatregelen van overheidsinstanties en het intrekken van 1 (één) of meer van overheidswege te verkrijgen vergunningen.

11.2 Ingeval van overmacht zoals bedoeld in dit artikel 11, is ZONNEKEUS naar haar keuze gerechtigd hetzij de levertijd met de duur van de overmachtsituatie te verlengen, hetzij de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ZONNEKEUS gehouden is tot enige schadevergoeding. Indien de Koper ZONNEKEUS daartoe schriftelijk aanmaant, is ZONNEKEUS gehouden zich binnen 15 (vijftien) dagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

Artikel 12  Beëindiging

12.1 De Overeenkomst is zonder ingebrekestelling tussentijds onmiddellijk te ontbinden door ZONNEKEUS, zonder dat hiervoor enige rechterlijke tussenkomst of rechterlijke ontbinding is vereist, wanneer één van de volgende gebeurtenissen intreedt:

  1. zodra de Koper failliet is verklaard, ten aanzien van hem surseance van betaling is aangevraagd, een crediteurenakkoord, een sanerings- of surseanceverzoek of enig daarop gelijkend rechtsfiguur naar vreemd recht;
  2. overmacht zoals bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

12.2 Bij het einde van de Overeenkomst worden alle vorderingen van ZONNEKEUS op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

12.3 In het geval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 12.1 van deze Algemene Voorwaarden zullen bedragen die ZONNEKEUS heeft gefactureerd voorafgaand aan de ontbinding in verband met al geleverde prestaties in de uitvoering van de Overeenkomst geheel blijven bestaan en worden deze bij ontbinding onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Vrijwaring

13.1 De Koper vrijwaart ZONNEKEUS, haar personeel, dan wel door of vanwege haar te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemde geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdend met aan de Koper geleverde Producten en/of verleende Services.

Artikel 14  Zekerheidsstelling

14.1 De Koper is verplicht om op eerste verzoek daartoe de door de Koper bestelde Producten bij vooruitbetaling aan ZONNEKEUS te betalen, dan wel genoegzame zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al haar verplichtingen ter zake de door ZONNEKEUS geheel of gedeeltelijk uit te voeren opdrachten in elk door ZONNEKEUS gewenste vorm.

14.2 Zolang de Koper niet heeft voldaan aan het verzoek, zoals bedoeld in artikel 14 lid 1, wordt onverminderd de overige rechten van ZONNEKEUS, al hetgeen de Koper aan ZONNEKEUS uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, opeens opeisbaar en is ZONNEKEUS gerechtigd nakoming van de op haar rustende verplichtingen op te schorten.

Artikel 15  Cessie

15.1 Het is de Koper niet toegestaan rechten of vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden.

Artikel 16  Anti-ronselbeding

16.1 Het is de Koper niet toegestaan werknemers van ZONNEKEUS in dienst te nemen of rechtstreeks te benaderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZONNEKEUS. Bij overtreding van het in dit artikel 18 bepaalde is de Koper een onmiddellijk opeisbare boete aan ZONNEKEUS verschuldigd van EUR 10.000 (zegge: tienduizend euro) per overtreding.

16.2 Vorenbedoeld beding eindigt 1 (één) jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 17  Conversiebepaling

17.1 Indien één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dan wel van de Overeenkomst tussen Partijen nietig is, wordt zij geacht te zijn vervangen door een beding dat de strekking van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

Artikel 18  Forumkeuze              

18.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst tussen Partijen mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

18.3 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Partijen.